اخبار > مناقصاتچهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨ :: ١٣:٤٨

مناقصات

دانشگاه یاسوج در نظر دارد معاملات به شرح زیر را از طریق سامانه ستاد برگزار نماید.

مناقصات

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد معاملات به شرح زیر را از طریق سامانه ستاد برگزار نماید.

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

 

برگزاری فراخوان به شرح زیر

1-     مناقصه نوبت دوم خدمات عمومی دانشگاه یاسوج

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 10 روز ­­یکشنبه مورخ 11/12/1398

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 10 روز چهار­شنبه تاريخ 21/12/1398

زمان بازگشایی پاکت­ها: ساعت 10:10 روز چهار­شنبه مورخ 21/12/1398

 

2-     مناقصه نوبت دوم امور انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه یاسوج

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 10 روز ­­یکشنبه مورخ 11/12/1398

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 10 روز چهار­شنبه تاريخ 21/12/1398

زمان بازگشایی پاکت­ها: ساعت 10:10 روز چهار­شنبه مورخ 21/12/1398

 

3- مناقصه طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، خرید، نصب، راه­اندازی، تحویل در محل نصب و خدمات پس از فروش پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی (On Grid kw100) دانشگاه یاسوج

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 10 روز ­­یکشنبه مورخ 11/12/1398

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 10 روز چهار­شنبه تاريخ 21/12/1398

زمان بازگشایی پاکت­ها: ساعت 10:10 روز چهار­شنبه مورخ 21/12/1398

 

4-مزایده فروش پسماندهای کاغذی دانشگاه یاسوج

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 8 روز ­­چهارشنبه مورخ 14/12/1398

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 10 روز دو­شنبه تاريخ 19/12/1398

زمان بازگشایی پاکت­ها: ساعت 10:10 روز دو­شنبه مورخ 19/12/1398