اخبار > مدیریت سبز دانشگاه تشکیل جلسه دادچهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٨ :: ١٥:٢٠

مدیریت سبز دانشگاه تشکیل جلسه داد

اعضای مدیریت سبز دانشگاه به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب تشکیل جلسه داد.

مدیریت سبز دانشگاه تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، اعضای مدیریت سبز دانشگاه به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه تشکیل شد .


در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر گودرزی معاون اداری و مالی دانشگاه ضمن تبریک سال جدید، رویکردهای جدید وزارت عتف در خصوص مدیریت سبز و اهمیت توجه ویژه به این امر را مورد تاکید قرار داد.

معاون اداری و مالی دانشگاه ، سیاست گذاری و فعالیت در جبهه های مشخص را مطرح و خواستار تدوین و ارائه برنامه ای یکساله شدندتا مسیرها مشخص و برآورد خروجی فعالیت ها شفاف گردد.

دکتر گودرزی ، مستند سازی را از مهمترین فعالیت های این کمیته دانست که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و تمام اعضا می بایست به آن ملتزم باشند تا فعالیت های این مدیریت قابل دفاع باشد .


سپس مصوبات جلسه ی قبل این مدیریت مرور و نتایج حاصله مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در پاره ای موارد تصمیمات تکمیلی اتخاذ گردید .

در ادامه دستور کار جدید ارائه و ضمن نقد و بررسی تصمیات جدیدی اتخاذ گردید و مقرر گردید جلسات مشابه بصورت ماهیانه تشکیل و مصوبات بصورت جدی پیگیری شوند .