1400/08/17 :: ١٠:٥٩
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

ttp://webinar2.yu.ac.ir/atayebi_consultation/h

چهارشنبه 19/8/1400 ساعت 12:30 تا 14


خروج