دوشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠١ :: ١٤:٢٤

تمدید مهلت دریافت اسناد فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد اجراي عمليات تكميلي پروژه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج به شرح زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

      تمدید مهلت دریافت اسناد فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشگاه یاسوج

 

لذا از کلیه شرکت­های واجد صلاحیت دعوت می­گردد مطابق تاریخ­های درج شده در سامانه ستاد، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

 ***- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

 

 

ردیف

موضوع مناقصه

تمدید مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه

مهلت زماني ارائه پيشنهاد

زمان بازگشایی

1

اجراي عمليات تكميلي پروژه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج

23/01/1401

ساعت 9:30

04/02/1401

ساعت 9

04/02/1401