اخبار دانشگاه

تجاری سازی و تولیدثروت از طرح‌های پژوهشی جزو اولویتهای دانشگاه یاسوج است
1395/05/24

تجاری سازی و تولیدثروت از طرح‌های پژوهشی جزو اولویتهای دانشگاه یاسوج است

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: سیاستگذاری اصلی این دانشگاه پیشبرد پژوهش ها به حوزه کاربردی و تبدیل شدن آنها به سوی تجاری سازی و تولید ثروت است.