تاریخ: ١٤:٤٤ - يکشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٧

آگهي مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در دانشکده صنعت و معدن چرام (دانشگاه ياسوج)

آگهي مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در دانشکده صنعت و معدن چرام (دانشگاه ياسوج) بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٤١ - يکشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٧

آگهي مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در دانشکده نفت و گاز گچساران (دانشگاه ياسوج)

آگهي مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در دانشکده نفت و گاز گچساران (دانشگاه ياسوج) بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٣٧ - يکشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٧

آگهي مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در دانشگاه ياسوج

آگهي مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:١٣ - سه شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٧

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٥٤ - چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

آگهی برگزاری استعلام عمومی آبیاری بارانی تحت فشار محوطه دانشگاه یاسوج

آگهی برگزاری استعلام عمومی آبیاری بارانی تحت فشار محوطه دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٤٧ - چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی چیلر اسکرو (ظرفیت واقعی 360 تن) دانشگاه یاسوج (نوبت دوم)

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی چیلر اسکرو (ظرفیت واقعی 360 تن) دانشگاه یاسوج (نوبت دوم) بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٥٥ - سه شنبه ١٩ تير ١٣٩٧

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تعمیرات ساختمان دانشکده¬ ادبیات و علوم¬انسانی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تعمیرات ساختمان دانشکده¬ ادبیات و علوم¬انسانی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:١٥ - سه شنبه ١٩ تير ١٣٩٧

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تعمیرات ساختمانهای دانشکده¬های علوم پایه و کشاورزی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تعمیرات ساختمانهای دانشکده¬های علوم پایه و کشاورزی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٠٩ - سه شنبه ١٩ تير ١٣٩٧

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ساختمانهای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ساختمانهای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٠٢ - شنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٧

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات (دانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات (دانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه ياسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٥٩ - شنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٧

آگهي فراخوان مناقصه عمومی (امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ) دردانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه یاسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومی (امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ) دردانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٥٠ - شنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٧

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)

آگهي فراخوان مناقصه عمومي ( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي) دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...


2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>