15 آذر

مدرسه و دانشگاه و دستاوردهای پژوهش و فناوری

زنگ پژوهش و تقدیر از دانش آموزان برتر و افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

16 آذر

پژوهش و فناوری: مشارکت ملی

برنامه دستگاه های اجرایی متناسب با عنوان روز

17 آذر

پژوهش، فناوری و جهش تولید

برنامه دستگاه های اجرایی متناسب با عنوان روز

18 آذر

بزرگداشت پژوهشگران، فناوران برتر و حامیان برگزیده پژوهش و فناوری

جشنواره تقدیر از پژوهشگران، فناوران برتر و حامیان برگزیده

19 آذر

پژوهش، فناوری و علوم انسانی

برگزاری مراسم متناسب

20 آذر

پژوهش، فناوری و تعاملات اجتماعی و علمی

برگزاری مراسم با محوریت حوزه‌های علمیه با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی