12 آذر

پژوهش و فناوری: مدرسه و آینده سازان خلاق

نواختن زنگ پژوهش در یکی از دبیرستانهای شهر یاسوج

13 آذر

پژوهش و فناوری: جهاد تبیین و دستاوردهای علمی و فناوری

استقرار میز پژوهش دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری در محل نمایشگاه

14 آذر

پژوهش و فناوری: دانشگاه مبدأ تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

افتتاح نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار در محل مصلی یاسوج

15 آذر

پژوهش و فناوری: علوم انسانی و علوم پایه- ارکان اقتصاد دانش بنیان

توسعه علمی و مشارکت در پاسخگویی به نیازهای جامعه

16 آذر

بنیان مرجعیت و دیپلماسی علمی

برگزاری مراسم متناسب با عنوان روز

17 آذر

دانشمندان و سرآمدان علم ؛ پیشران پژوهش و فناوری

بزرگداشت پژوهشگران و فناوران برتر