ردیف                     

                                                     آزمایشگاه                                                             

1

آزمایشگاه الکترونیک

2

آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری

3

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

4

آزمایشگاه مایکروویو و آنتن

5

آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال1

6

آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال2

7

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی

8

آزمایشگاه سیستم‌های کنترل خطی