ردیف

                                                                           فرم‌ها و آیین نامه‌ها                                                                         

1

 گرنت

2

ارتقاء مرتبه

3

تبدیل وضعیت

4

فرصت مطالعاتی 

5

  طرح‌های پژوهشی

6

  امتیازات فعالیت‌های پژوهشی

7

برنامه جامع تحقیقات

8

پژوهش‌های کاربردی و تقاضا محور

9

شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌ها 

10

اعطای پایه تشویقی

11

درخواست محقق پسا دکتری

12

شرکت در کارگاه/سفر/ماموریت

13

انتخاب پژوهشگر برتر

14

برگزاری همایش و کنفرانس

15

آیین نامه تخلفات پژوهشی