مسابقه نجات تخم مرغ (چالش جاذبه)
1401/03/23
انجمن علمی عمران دانشگاه یاسوج برگزار می‌کند

مسابقه نجات تخم مرغ (چالش جاذبه)

موفقیت دانش آموختگان دانشکده
1401/01/17
موفقیت دانش آموختگان دانشکده

موفقیت دانش آموختگان دانشکده

پیام تبریک
1400/12/28
پیام تبریک سال نوی شمسی

پیام تبریک

تبریک روز مهندس
1400/12/08
پیام ریاست دانشکده فنی و مهندسی به مناسبت روز مهندس

تبریک روز مهندس

دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی
1400/10/18
دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

انتخاب کارکنان نمونه
1400/10/08
انتخاب کارکنان برتر

انتخاب کارکنان نمونه

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی