موفقیت دانش آموختگان دانشکده
1401/01/17
موفقیت دانش آموختگان دانشکده

موفقیت دانش آموختگان دانشکده

پیام تبریک
1400/12/28
پیام تبریک سال نوی شمسی

پیام تبریک

تبریک روز مهندس
1400/12/08
پیام ریاست دانشکده فنی و مهندسی به مناسبت روز مهندس

تبریک روز مهندس

دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی
1400/10/18
دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

انتخاب کارکنان نمونه
1400/10/08
انتخاب کارکنان برتر

انتخاب کارکنان نمونه

وبینار علمی  دانشکده فنی و مهندسی
1400/10/05
نشست علمی دانشکده فنی و مهندسی

وبینار علمی دانشکده فنی و مهندسی

پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع  دکتری دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج
1401/01/31
پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع دکتری دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج

پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع دکتری دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج

پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع کارشناسی ارشد  دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج
1401/01/31
پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج

پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج

کارگاه آزمون IELTS
1400/11/17
کارگاه آزمون IELTS

کارگاه آزمون IELTS

لیست تغییرات زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری
1400/10/29
تغییرات امتحانات پایان نیمسال جاری

لیست تغییرات زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری

وبینار علمی  دانشکده فنی و مهندسی
1400/10/05
نشست علمی دانشکده فنی و مهندسی

وبینار علمی دانشکده فنی و مهندسی

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی