قابل توجه دانشجویان  ورودی 98, 99
1400/02/25
قابل توجه دانشجویان ورودی 98, 99

قابل توجه دانشجویان ورودی 98, 99

تعیین سبد درسی
1399/12/13
قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 97

تعیین سبد درسی

تعیین گرایش
1399/11/04
تعیین گرایش دانشجویان مهندسی برق

تعیین گرایش

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی
1399/10/22
اطلاعیه امتحانات

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی