.
1401/07/11
پیام تبریک رییس دانشکده فنی و مهندسی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

.

مسابقه نجات تخم مرغ (چالش جاذبه)
1401/03/23
انجمن علمی عمران دانشگاه یاسوج برگزار می‌کند

مسابقه نجات تخم مرغ (چالش جاذبه)

موفقیت دانش آموختگان دانشکده
1401/01/17
موفقیت دانش آموختگان دانشکده

موفقیت دانش آموختگان دانشکده

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی