1

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد 

دانلود

2

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه در قطع وزیری

دانلود