ردیف

فرم‌ها

دانلود

1

فرم شماره 1. انتخاب استاد راهنما و پیشنهاد موضوع

دانلود

2

فرم شماره 3. طرح پیشنهادی پایان‌نامه کارشناسی ارشد-مختص ورودی 96 و مابعد 

دانلود

3

فرم شماره 4. ابلاغ تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه به استاد راهنما

دانلود

4

فرم شماره5.ابلاغ تصويب طرح پيشنهادي به استاد مشاور

دانلود

5

فرم شماره 6.درخواست علي‌الحساب هزينه پايان نامه

دانلود

6

فرم شماره7.گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد

دانلود

7

فرم شماره 8.اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه توسط دانشجو

دانلود

8

فرم شماره 9.پيشنهاد تاريخ برگزاري دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشد

دانلود

9

فرم شماره 10.صدور مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

دانلود

10

فرم شماره 11.دعوت نامه اساتيد داور

دانلود

11

فرم شماره 13.ارزشيابي پايان نامه توسط اساتيد راهنما، مشاور

دانلود

12

فرم شماره 14.گزارش نمايندۀ امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه دفاع 

دانلود

13

فرم شماره 15.صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

دانلود

14

فرم شماره 16.مجوز تکثیر و صحافی پایان نامه

دانلود

15

فرم شماره 20.پرداخت حق الزحمه داور خارجي پايان نامه كارشناسی ارشد

دانلود

16

فرم شماره 22.تسويه حساب نهايي هزينه پايان نامه

دانلود

17

فرم شماره 24.بررسي لوح فشرده و پايان نامه جهت مطابقت با مفاد راهنمای تدوین پایان نامه 

دانلود

18

فرم شماره 26.طرح جلد برای قرردادن لوح فشرده پایان نامه

دانلود

19

صفحه فارسی امضای کمیته دفاع از پایان نامه

دانلود

20

صفحه انگلیسی امضای کمیته دفاع از پایان نامه

دانلود