ردیف

فرم‌ها 

دانلود

1

فرم شماره 1. انتخاب استاد راهنما و پیشنهاد موضوع

دانلود

2

فرم شماره 3. طرح پیشنهادی رساله دکتری (مختص ورودی‌های 96 و مابعد)

دانلود

3

فرم شماره 3. طرح پیشنهادی رساله دکتری (مختص ورودی‌های قبل از 96)

دانلود

4

فرم شماره 4. صورت جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله دانشجویان دکتری

دانلود

5

فرم شماره 5 الف و ب- ابلاغ تصويب طرح پيشنهادي رساله به استاد راهنما

دانلود

6

فرم شماره 6- درخواست علي‌الحساب هزينۀ رساله دانشجويان دکتری

دانلود

7

فرم شماره 7. گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دکتری

دانلود

8

فرم شماره 8. اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه توسط دانشجو

دانلود

9

فرم شماره 12. صورت جلسه برگزاری پیش دفاع از رساله دکتری

دانلود

10

فرم شماره 13. پیشنهاد تاریخ برگزاری دفاع از رساله دانشجویان دکتری

دانلود

11

فرم شماره 14. دعوت نامه اساتيد داور (ارسال از طرف دانشکده)

دانلود

12

فرم شماره 15. صدور مجوز دفاع از پايان نامه دکتری

دانلود

13

فرم شماره 16. دعوت نامه نمايندۀ امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دانلود

14

فرم شماره 17. ارزشيابي رساله توسط اساتيد راهنما، مشاور

دانلود

15

فرم شماره 18. گزارش نمايندۀ امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه دفاع از رساله

دانلود

16

فرم شماره 19. صورت جلسه دفاع از رساله دکتری

دانلود

17

فرم شماره 20 .  مجوز تکثیر و صحافی رساله

دانلود

18

فرم شماره 24.  پرداخت حق الزحمه داور خارجي رساله دکتری

دانلود

19

فرم شماره 25.  تسويه حساب نهايي هزينه رساله

دانلود

20

فرم شماره 26. بررسي لوح فشرده و رساله برای مطابقت با مفاد آیین نامه تدوین رساله

دانلود

21

طرح جلد لوح فشرده رساله

دانلود

22

صفحه امضا فارسی کمیته دفاع از رساله

دانلود

23

صفحه امضا انگلیسی کمیته دفاع از رساله

دانلود