پژوهشکده گیاهان داروئی: دکتر عزیزالله جعفری - مدیر