مرکزمطالعات اجتماعی و زبان شناختی بومی
مدیر مرکز
معرفی مرکز