> اعضای هیئت علمی > دانشکده نفت و گاز
مصدق کشاورز

دکتری شیمی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: -
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده علوم پایه
محمدحسین احمدی ازغندی

دکتری شیمی تجریه
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: -
پست الکترونیک: m.ahmadi@yu.ac.ir
آدرس: -