اعضای هیئت علمی

> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد جعفر جباری

دکتري زبانشناسی همگانی
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 09171411227
پست الکترونیک: mjjabbari@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عبدالواحد ظریفی

دکتری TESL
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: vzarifi@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مژگان هوشمند

دکتری زبانشناسی همگانی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: hooshmandmozhgan@yahoo.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد علی جانی پور

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: janipour@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رضا رضوانی

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: rrezvani@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فریبرز نیکدل

دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: fnikdel@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عبدالمجید محققی

دکتری زبان و ادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
جاسب نیکفر

دکتری علوم سیاسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09171412403
پست الکترونیک: jnikfar@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی مختاری

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حمداله اکوانی

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: ak@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
[2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>