> اعضای هیئت علمی > دانشکده کشاورزی
مصطفی محقق دولت آبادی

دکتری ژنتیک و اصلاح دام
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی
استادیار
تلفن تماس: 07433224840
پست الکترونیک: mmuhaghegh@mail.yu.ac.ir
آدرس: یاسوج-دانشگاه یاسوج-دانشکده کشاورزی
رضا امیری فهلیانی

دکتری اصلاح نباتات
مدیر گروه
استادیار
تلفن تماس: 07433224840
پست الکترونیک: amiri@yu.ac.ir
آدرس: یاسوج-دانشگاه یاسوج -دانشکده کشاورزی
مصطفی قادری

دکتری
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433224840
پست الکترونیک: mghaderi@yu.ac.ir
آدرس: یاسوج-دانشگاه یاسوج -دانشکده کشاورزی
مهدی صدروی

دکتری بیماری شناسی گیاهی
هیات علمی
دانشیار
تلفن تماس: 07433224840
پست الکترونیک: msadravi@yu.ac.ir
آدرس: -
حبیب اله چاره گانی

دکتری نماتد شناسی
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07431006267
پست الکترونیک: h.charehgani@yu.ac.ir
آدرس: یاسوج-دانشگاه یاسوج -دانشکده کشاورزی