> اعضای هیئت علمی > دانشکده فنی مهندسی
شهاب الدین حاتمی

دکتری مهندسی عمران - سازه
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشیار
تلفن تماس: 07433242094
پست الکترونیک: hatami@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی مهندسی- ساختمان شماره 1 - اتاق 0
هجیر کریمی

دکتری مهندسی شیمی
معاون پژوهشی و فناوری
دانشیار
تلفن تماس: 07433223187
پست الکترونیک: hakar@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی مهندسی- ساختمان شماره 1 - اتاق 0
علی علی پور

دکتری مهندسی عمران -سازه
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221711
پست الکترونیک: aalipourm@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی مهندسی- ساختمان شماره 1 - اتاق
محمد غلامی

دکتری مهندسی عمران، سازه
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221711
پست الکترونیک: m.gholami@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی ومهندسی ساختمان شماره 1
سید شمس الدین هاشمی

دکتری مهندسی عمران -سازه
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221711
پست الکترونیک: s.hashemi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی و مهندسی ساختمان شماره 1
حسین منتصری

دکتری مهندسی عمران -هیدرولیک
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221711
پست الکترونیک: hmontaseri@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی ومهندسی ساختمان شماره 1
مهدی زمانی لنجانی

دکتری مهندسی عمران -ژئو هیدرولوژی
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221711
پست الکترونیک: mahdi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی ومهندسی ساختمان شماره 1
عبدالرضا زارع

دکتری مهندسی عمران -سازه
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221711
پست الکترونیک: zare@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی و مهندسی ساختمان شماره 1
محمد پروین نیا

دکتری مهندسی عمران- محیط زیست
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221711
پست الکترونیک: mparvinnia@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی ومهندسی ساختمان شماره 1
حمید رحمانی

دکتری مهندسي عمران- سازه-تکنولوژِی بتن
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221711
پست الکترونیک: hrahmani@yu.ac.ir
آدرس: اسوج دانشکده فنی و مهندسی ساختمان شماره 1
[2 ]   صفحه بعدی >>