شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
رئیس آزمایشگاه مرکزی

نام: دکتر وحید مددی

سمت: رئیس آزمایشگاه مرکزی و مدیر امور آزمایشگاهها

تحصیلات: دکتری مهندسی شیمی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:vmadadi64@yu.ac.ir

Fmenu Not Found
شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨