پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
شعار هفته پژوهش و فناوری: پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین، در خدمت تولید ملی
دینامیک ماشین و ارتعاشات