شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

 واحد درس

مقطع

زمان ارائه/ امتحان

محدودیت اخذ درس

1115002_01

آزمايشگاه مدارهاي منطقي

رحيمي زاده كيوان

1

کارشناسی

درس(ع): يك شنبه 14:00-16:00

مهندسي كامپيوتر

1115003_01

مدارهاي منطقي

رحيمي زاده كيوان

3

کارشناسی

درس(ت): شنبه 08:00-10:00 

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 

امتحان(1400.03.29) ساعت : 11:00-13:30

1115006_01

ساختمان داده هاو الگوريتم ها

رحيمي زاده كيوان

3

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:00 

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00

امتحان(1400.04.02) ساعت : 11:00-13:30

1115011_01

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

دهقاني عباس

3

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00 

امتحان(1400.04.06) ساعت : 11:00-13:30

1115011_02

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

نجات زاده صادق

3

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00

امتحان(1400.04.06) ساعت : 11:00-13:30

1115012_01

كارگاه مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

دهقاني عباس

1

کارشناسی

درس(ع): چهار شنبه 16:00-18:00

مهندسي كامپيوتر

1115012_02

كارگاه مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

نجات زاده صادق

1

کارشناسی

درس(ع): چهار شنبه 16:00-18:00

مهندسي كامپيوتر

1115013_01

برنامه نويسي پيشرفته

روايي بهمن

3

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00

امتحان(1400.04.09) ساعت : 14:00-17:00

1115014_01

كارگاه برنامه نويسي پيشرفته

روايي بهمن

1

کارشناسی

درس(ع): شنبه 14:00-16:00

مهندسي كامپيوتر

1115014_02

كارگاه برنامه نويسي پيشرفته

روايي بهمن

1

کارشناسی

درس(ع): يك شنبه 10:00-12:00

مهندسي كامپيوتر

1115015_01

رياضيات گسسته

روايي بهمن

3

کارشناسی

درس(ت): شنبه 10:00-12:00

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00

امتحان(1400.04.02) ساعت : 08:00-11:00

1115018_01

آزمايشگاه معماري كامپيوتر

دهقاني عباس

1

کارشناسی

درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00

مهندسي كامپيوتر

1115019_01

معماري كامپيوتر

دهقاني عباس

3

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00 

امتحان(1400.03.29) ساعت : 11:00-13:30

1115020_01

سيگنال ها و سيستم ها

مرادي اردكاني محمد هادي

3

کارشناسی

درس(ت): شنبه 18:00-20:00

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): دو شنبه 18:00-19:00

امتحان(1400.04.05) ساعت : 11:00-13:30

1115021_01

جبر خطي كاربردي

شريف زاده مهدي

3

کارشناسی

درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00

امتحان(1400.03.27) ساعت : 14:00-17:00

1115022_01

نظريه زبان ها و ماشين ها

خضوعي نسيم

3

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00 

امتحان(1400.04.08) ساعت : 11:00-13:30

1115023_01

ريز پردازنده و زبان اسمبلي

دهقاني عباس

3

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:00

امتحان(1400.03.27) ساعت : 08:00-11:00

1115029_01

آزمايشگاه ريز پردازنده و زبان اسمبلي

دهقاني عباس

1

کارشناسی

درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00

مهندسي كامپيوتر

1115030_01

سيستم هاي عامل

رحيمي زاده كيوان

3

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00 

امتحان(1400.03.31) ساعت : 14:00-17:00

1115031_01

آزمايشگاه سيستم هاي عامل

رحيمي زاده كيوان

1

کارشناسی

درس(ع): شنبه 10:00-12:00

مهندسي كامپيوتر

1115032_01

روش پژوهش و ارائه

رحيمي زاده كيوان

2

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00

مهندسي كامپيوتر

امتحان(1400.04.05) ساعت : 14:00-17:00

1115033_01

طراحي پايگاه داده ها

روايي بهمن

3

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00

امتحان(1400.04.02) ساعت : 11:00-13:30

1115034_01

برنامه نويسي سيستم هاي سيار

خضوعي نسيم

3

کارشناسی

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00

مهندسي كامپيوتر

درس(ت): چهار شنبه 16:00-17:00

امتحان(1400.04.09) ساعت : 14:00-17:00