دانشكده درس

دانشكده درس

گروه آموزشي درس

گروه آموزشي درس

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

محدوديت اخذ

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113503_01

ترموديناميك مخلوطها

3

0

لشني زادگان اصغر

درس(ت): شنبه 14:00-15:00، درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع دكتري تخصصي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113505_01

رساله دكتري( مهندسي شيمي)

18

0

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع دكتري تخصصي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113506_01

انتقال حرارت پيشرفته 2 (جابجايي)

3

0

كريمي هجير

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00

تاريخ: 1400/10/30 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع دكتري تخصصي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113511_01

تشديد فرايندها

3

0

رحيمي محمودرضا

درس(ت): شنبه 10:00-12:00، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع دكتري تخصصي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113547_01

ارزيابي جامع

0

0

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع دكتري تخصصي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،