شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

 واحد درس

مقطع

زمان ارائه/ امتحان

محدودیت اخذ درس

1113501_01

انتقال جرم پيشرفته 2

رحيمي محمودرضا

3

دکتری

درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00

مهندسي شيمي

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00

امتحان(1400.03.31) ساعت : 14:00-17:00

1113502_01

رياضيات پيشرفته 2

شريفي فرد حكيمه

3

دکتری

درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 

مهندسي شيمي

درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 

امتحان(1400.03.29) ساعت : 08:00-11:00

1113505_01

رساله دكتري( مهندسي شيمي)

اساتيد گروه آموزشي

18

دکتری

 

مهندسي شيمي

1113507_01

مكانيك سيالات پيشرفته 2

بنيادي محمد

3

دکتری

درس(ت): شنبه 11:00-12:00 

مهندسي شيمي

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00

امتحان(1400.04.10) ساعت : 11:00-13:30

1113519_01

فرايندهاي غشايي

پورانفرد عبدالرسول

3

دکتری

درس(ت): يك شنبه 17:00-18:00 

مهندسي شيمي

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00

امتحان(1400.04.07) ساعت : 08:00-11:00

1113524_01

جريان هاي چندفازي

كريمي هجير

3

دکتری

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00

مهندسي شيمي

درس(ت): دو شنبه 17:00-18:00 

امتحان(1400.03.31) ساعت : 11:00-13:30

1113547_01

ارزيابي جامع

اساتيد گروه آموزشي

0

دکتری

 

مهندسي شيمي