شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

 واحد درس

مقطع

زمان ارائه/ امتحان

محدودیت اخذ درس

1113402_01

سينتيك وطرح راكتور پيشرفته

درويشي پرويز

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): يك شنبه 11:00-12:00 

مهندسي شيمي

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 

امتحان(1400.04.01) ساعت : 11:00-13:30

1113403_01

رياضيات مهندسي پيشرفته

شريفي فرد حكيمه

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00

مهندسي شيمي

درس(ت): سه شنبه 10:00-11:00

امتحان(1400.03.29) ساعت : 11:00-13:30

1113408_01

ديناميك سيالات محاسباتي

رحيمي محمودرضا

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): شنبه 10:00-12:00

مهندسي شيمي

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:00

امتحان(1400.04.03) ساعت : 14:00-17:00

1113415_01

جداسازي چندجزئي

پورانفرد عبدالرسول

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): شنبه 08:00-10:00

مهندسي شيمي

درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 

امتحان(1400.04.07) ساعت : 11:00-13:30

1113428_01

اصول مهندسي فرايند

درويشي پرويز

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00

مهندسي شيمي

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00

امتحان(1400.04.10) ساعت : 11:00-13:30

1113450_01

سمينار كارشناسي ارشد

اساتيد گروه آموزشي

2

کارشناسی ارشد

 

مهندسي شيمي

1113452_01

پايان نامه

اساتيد گروه آموزشي

6

کارشناسی ارشد

 

مهندسي شيمي