دانشكده درس

دانشكده درس

گروه آموزشي درس

گروه آموزشي درس

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

محدوديت اخذ

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113401_01

ترموديناميك مهندسي شيمي پيشرفته

3

0

لشني زادگان اصغر

درس(ت): يك شنبه 16:00-17:00، درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00

تاريخ: 1400/10/30 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113405_01

مكانيك سيالات پيشرفته

3

0

بنيادي محمد

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00، درس(ت): سه شنبه 10:00-11:00

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113406_01

انتقال حرارت پيشرفته

3

0

كريمي هجير

درس(ت): دو شنبه 14:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113407_01

انتقال جرم پيشرفته

3

0

رحيمي محمودرضا

درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00، درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113419_01

طراحي تجهيزات فرايندي

3

0

درويشي پرويز

درس(ت): شنبه 10:00-12:00، درس(ت): يك شنبه 11:00-12:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي _ طراحي فرايند،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113426_01

غشاها و فرايندهاي غشايي

3

0

پورانفرد عبدالرسول

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي، رشته مهندسي شيمي - فرايند هاي جداسازي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113450_01

سمينار كارشناسي ارشد

2

2

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113452_01

پايان نامه

6

6

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،