دانشكده درس

دانشكده درس

گروه آموزشي درس

گروه آموزشي درس

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

محدوديت اخذ

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113004_01

رياضي مهندسي

3

0

شريفي فرد حكيمه

درس(ت): دو شنبه 14:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113005_01

محاسبات عددي

2

0

شريفي فرد حكيمه

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113005_02

محاسبات عددي

2

0

منيعاوي فلاحيه ماجده

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113012_01

آزمايشگاه شيمي آلي مهندسي شيمي

1

1

نصر اصفهاني مسعود

درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113012_02

آزمايشگاه شيمي آلي مهندسي شيمي

1

1

الهامي فر داود

درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113014_01

آزمايشگاه شيمي تجزيه

1

1

قايدي مهر اورنگ

درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113014_02

آزمايشگاه شيمي تجزيه

1

1

ملا رسولي فريبا

درس(ع): يك شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113015_01

كارگاه عمومي

1

1

غلامي احسان

درس(ع): شنبه 16:00-18:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113015_02

كارگاه عمومي

1

1

غلامي احسان

درس(ع): سه شنبه 16:00-18:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113016_01

نقشه كشي صنعتي

2

1

اسكندري حميد

درس(ت): شنبه 14:00-15:00، درس(ع): شنبه 15:00-16:00

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113016_02

نقشه كشي صنعتي

2

1

اسكندري حميد

درس(ت): شنبه 16:00-17:00، درس(ع): شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113017_01

برنامه نويسي كامپيوتر

3

0

غلام پور گنجه رويا

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113019_01

كارگاه نرم افزار مهندسي

1

1

منيعاوي فلاحيه ماجده

درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113020_01

مقدمه اي بر مهندسي شيمي

2

0

منيعاوي فلاحيه ماجده

درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113021_01

موازنه انرژي و مواد

4

0

منيعاوي فلاحيه ماجده

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00، درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113022_01

ترموديناميك مهندسي شيمي 1

3

0

لشني زادگان اصغر

درس(ت): شنبه 10:00-12:00، درس(ت): يك شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113024_01

شيمي فيزيك مهندسي شيمي

3

0

شريفي فرد حكيمه

درس(ت): دو شنبه 16:00-17:00، درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113025_01

آزمايشگاه شيمي فيزيك

1

1

اعظمي محمد

درس(ع): يك شنبه 16:00-18:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113026_01

مكانيك سيالات 1

3

0

بنيادي محمد

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00، درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113027_01

مكانيك سيالات 2

2

0

بنيادي محمد

درس(ت): شنبه 08:00-10:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113028_01

آزمايشگاه سيالات

1

1

بنيادي محمد

درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113028_02

آزمايشگاه سيالات

1

1

بنيادي محمد

درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113029_01

انتقال حرارت 1

3

0

كريمي هجير

درس(ت): شنبه 10:00-12:00، درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113031_01

آزمايشگاه حرارت

1

1

كريمي هجير

درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113032_01

انتقال جرم

3

0

رحيمي محمودرضا

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:00، درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113033_01

عمليات واحد 1

3

0

پورانفرد عبدالرسول

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113034_01

عمليات واحد 2

3

0

پورانفرد عبدالرسول

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00، درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113035_01

آزمايشگاه عمليات

1

1

رحيمي محمودرضا

درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113038_01

آزمايشگاه كنترل فرآيندها

1

1

درويشي پرويز

درس(ع): شنبه 14:00-16:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113039_01

سينتيك و طرح راكتور

4

0

درويشي پرويز

درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00، درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113041_01

كارگاه نرم افزار مهندسي شيمي

1

1

منيعاوي فلاحيه ماجده

درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113042_01

اقتصاد و طرح مهندسي

3

0

بنيادي محمد

درس(ت): دو شنبه 16:00-17:00، درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113046_01

آز-نفت

1

1

رحيمي محمودرضا

درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113049_01

فرآيندهاي صنايع گاز

2

0

بنيادي محمد

درس(ت): شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113051_01

كارآموزي

2

2

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي، ترم ورود از 3941 تا 3961،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113052_01

پروژه كارشناسي مهندسي شيمي

3

3

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113057_01

مقدمات مهندسي نفت

2

0

پورانفرد عبدالرسول

درس(ت): شنبه 16:00-18:00

تاريخ: 1400/10/30 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113058_01

فرايندهاي پالايش

2

0

شريفي فرد حكيمه

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/10/30 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113067_01

كنترل فرايندها

3

0

درويشي پرويز

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:00، درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،

11

فني و مهندسي

13

مهندسي شيمي

1113068_01

كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي

3

0

شريفي فرد حكيمه

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي شيمي،