شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

 واحد درس

مقطع

زمان ارائه/ امتحان

محدودیت اخذ درس

1111255_01

ترموالاستيسيته

زماني نژاد سيد محمد

3

کارشناسی ارشد و دکتری

درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 

مهندسی مكانيك

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 

امتحان(1400.03.30) ساعت : 14:00-16:00

 

 

 

 

 

درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 

 

امتحان(1400.04.05) ساعت : 11:00-13:30

1111263_01

ارتعاشات غير خطي

ضيائي سيما

3

کارشناسی ارشد و دکتری

درس(ت): يك شنبه 14:00-15:00 

مهندسی مكانيك

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 

امتحان(1400.04.08) ساعت : 14:00-17:00

1111276_01

كنترل ديجيتال

رحماني بهروز

3

کارشناسی ارشد و دکتری

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 

مهندسی مكانيك

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 

امتحان(1400.04.05) ساعت : 11:00-13:30

1111279_01

جريان هاي دوفاز

شكاري يونس

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): يك شنبه 11:00-12:00 

مهندسی مكانيك

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 

امتحان(1400.04.08) ساعت : 11:00-13:30

1111280_01

پايان نامه

اساتيد گروه آموزشي

6

کارشناسی ارشد

 

مهندسی مكانيك

1111306_01

سمينار

اساتيد گروه آموزشي

3

دکتری

 

مهندسی مكانيك

1111315_01

ارزيابي جامع

اساتيد گروه آموزشي

0

دکتری

 

مهندسی مكانيك

1111320_01

رساله دكتري

اساتيد گروه آموزشي

18

دکتری

 

مهندسی مكانيك