شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

 واحد درس

مقطع

زمان و مكان ارائه/ امتحان

محدودیت اخذ درس

1112551_01

پايان نامه

اساتيد گروه آموزشي

6

کارشناسی ارشد

 

مهندسی عمران

1112552_01

پايان نامه

اساتيد گروه آموزشي

6

کارشناسی ارشد

 

1112553_01

پايان نامه

اساتيد گروه آموزشي

6

کارشناسی ارشد

 

1112703_01

ديناميك سازه ها

هاشمي شمس الدين

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 

مهندسی عمران

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 

امتحان(1400.03.27) ساعت : 11:00-13:30

1112705_40

روش اجزا محدود

حاتمي شهاب الدين

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): شنبه 16:00-18:00 

مهندسی عمران

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 

امتحان(1400.04.02) ساعت : 11:00-13:30

1112708_01

سازه هاي بتن آرمه پيشرفته

علي پور منصورخاني علي

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 

مهندسی عمران

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 

امتحان(1400.04.09) ساعت : 08:00-11:00

1112736_01

دينا ميك خاك

رابطي مقدم مسعود

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 

مهندسی عمران

درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 

امتحان(1400.03.27) ساعت : 11:00-13:30

1112737_01

مكانيك محيط هاي پيوسته

زماني لنجاني مهدي

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 

مهندسی عمران

درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 

امتحان(1400.03.31) ساعت : 11:00-13:30

1112739_01

مكانيك سنگ

زماني لنجاني مهدي

2

کارشناسی ارشد

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 

مهندسی عمران

امتحان(1400.04.05) ساعت : 08:00-11:00

1112747_01

تغيير اقليم و گرمايش جهاني

فاضلي مهدي

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 

درس(ت): دو شنبه 17:00-18:00 

مهندسی عمران

امتحان(1400.04.09) ساعت : 11:00-13:30

1112751_01

آزمايشگاه مكا نيك خاك پيشرفته

رابطي مقدم مسعود

1

کارشناسی ارشد

درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00 

1112762_01

مدل سازي جريان و كيفيت آبهاي زير زميني

صدقي اصل محمد

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 

مهندسی عمران

درس(ت): سه شنبه 14:00-15:00 

امتحان(1400.04.05) ساعت : 14:00-17:00

1112812_01

ژئوتكنيك لرزه اي

صيادپور سي سخت هادي

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 

مهندسی عمران

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 

امتحان(1400.04.09) ساعت : 14:00-17:00

1112843_01

كاربرد RS و GIS در مهندسي عمران و آزمايشگاه

منتصري حسين

3

کارشناسی ارشد

درس(ت): دو شنبه 16:00-17:00 

مهندسی عمران

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 

امتحان(1400.03.31) ساعت : 14:00-17:00