افراد و اشخاص

کارشناسان دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یاسوج:
1ـ خانم کوثر شفیعی کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یاسوج ـ 07431001130
2ـ آقای احسان یوسفی کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی ـ 07431001004