احمدی

سیروس احمدی

دکتری جامعه شناسی توسعه و اقتصاد
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: sahmadi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
وبلاگ
رزومه:

CV