مژگان هوشمند

دکتری زبانشناسی همگانی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: hooshmandmozhgan@yahoo.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
وبلاگ
رزومه:

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصيلي

رشتـه

معدل

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ­شروع

تاريخ پايان

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

57/18

دانشگاه شیراز

مهر 1381

تیر 1381

كارشناسي ارشد

زبانشناسی همگانی

1/19

دانشگاه شیراز

مهر 1385

شهریور 1388

دكتري

زبانشناسی همگانی

58/16

دانشگاه اصفهان

مهر 1389

شهریور 1393

کسب رتبة اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد از بين پذيرفته‌شدگان رشتة زبانشناسی دانشگاه شیراز

کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد

کسب رتبه دوم در آزمون ورودی دکتری

کسب رتبة دوم در مقطع دکتري

 

سوابق پژوهشی:

چاپ مقاله با عنوان “Focus structure in Persian Interrogative Sentences: An RRG analysis” در مجلة English language Teaching (Vol.5,  No.8;  2012)

چاب مقاله با عنوان «بررسی رده شناختی ویژگی های نشانه گذاری و رفتاری ساخت های دومفعولی در زبان فارسی» درمجلة علمی- پژوهشی  پژوهش های زبانشناسی تطبیقی (سال دو- شماره چهار- پاییز و زمستان 1391)

ارسال دو مقاله با عنوان های «ساختار فعل در گویش خلاری» و «توصیف دستگاه آوایی گویش خلاری» برای مجلة علمی-پژوهشی گویش شناسی که در نوبت ارزیابی قرار دارد.

پذیرش مقالة (بهمن ماه 1392) با عنوان «انضمام در زبان فارسی از نگاه گذرايي پيوستاری» در مجلة علمی-پژوهشی جستارهای زبانی.

چاپ مقاله با عنوان “Transitivity and object marking in Persian” در مجلة International Journal of Language Studies(Vol.5,  No.8;  2015)

پذیرش مقاله با عنوان «ساخت دومفعولی و ارتباط آن با تعدی بند» در نهمین همایش زبانشناسی ایران

همکاری با مجلة علمي-پژوهشي مطالعات و پژوهشهاي شهري منطقه‌اي دانشگاه اصفهان  و مجلة پژوهش و برنامه‌ريزي شهري دانشگاه آزاد واحد مرودشت به عنوان ویراستار انگلیسی.

سوابق تدریس:

رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسة آموزشي وپژوهشي

عنوان­درس‌هاي تدريس شده

تاريـخ

تلفن

شروع

پایان

1

مؤسسه آموزش عالی زند

ساخت زبان فارسی، زبان انگلیسی پیش

مهر 1388

بهمن 1388

07116268663

2

دانشگاه آزاد کوار

زبان انگلیسی عمومی

مهر 1389

بهمن 1389

07125622228

3

دانشگاه پیام نور کوار

زبان انگلیسی عمومی

مهر 1389

بهمن 1389

07125628177

4

مؤسسه آموزش عالی فاضل

دستور زبان فارسی

خرداد 1389

شهریور 1389

07112342224

5

مؤسسه آموزش عالی ماد

آواشناسی

دی 1389

اردیبهشت 90

07116490444

6

علوم و تحقیقات فارس

کلیات زبانشناسی ارشد، زبان انگلیسی عمومی و پیش

بهمن 1389

بهمن 1392

07284692154

7

دانشگاه یاسوج

مسائل زبانشناسی ارشد، تجزیه و تحلیل کلام ارشد، دوزبانگی، تهیه مطالب کمک درسی، نمونه های نثر ساده، کلیات زبانشناسی، خواندن و درک مفاهیم، دستور زبان پیشرفته

بهمن 1391

 تاکنون