> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عبدالله بهمن پوری

دکتری تخصصی فقه مبانی و حقوق
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: bahmanpouri10@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علیرضا فاضلی

دكتري فلسفه - حكمت متعاليه
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سید عقیل حسینی

دکتري علوم اقتصادي
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09372748942
پست الکترونیک: aqil.hoseiny@gmail.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی باقری دولت آبادی

دکتری روابط بین الملل
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: abagheri@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فیض الله جوزاریان

دکتری اقتصاد توسعه و شهري منطقه اي
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09177415295
پست الکترونیک: juzarian@yahoo.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی اصغر غفوری

دكتري زبان وادبيات فارسي
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: a_ghafouri@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی تقوائی نیا

دکتری روانشناسی تربیتی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ناصر نوشادی

دکتری برنامه ریزی درسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمود حیدری

دکتري زبان و ادبيات عربي
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: mahmoodhaidari@yahoo.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فاطمه قدرتی

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه تهران
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433242151
پست الکترونیک: f.ghodrati@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده علوم انسانی
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 ]