> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اصغر میرفردی

دكتري جامعه شناسي - توسعه و تغییرات اجتماعی
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: a.mirfardi@gmail.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمدرضا فیروزی

دکتری علوم تربیتی-فلسفه تعلیم و تربیت
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و عوم انسانی
علیرضا سمیعی

دکتري علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: asamiei@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
قباد محمدی شیخی

دکتری مدرسی معارف اسلامی- مبانی نظری اسلام
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: gms1349@gmail.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کشواد سیاهپور

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی رضائیان

دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: arezaeyan@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مریم مختاری

دکتری جامعه شناسی(بررسی مسائل اجتماعی)
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: mmokhtari@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی حیدری

دکتری علوم اجتماعی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: aheidari@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
یوسف نیکروز

دکتری زبان و ادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: Ynikrouz@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمود اکبری

دکتری برنامه ريزی شهری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09139584332
پست الکترونیک: mahmoodakbari91@yahoo.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>