> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آرمان حیدری

دکتری توسعه و تغییرات اجتماعی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: alheidari2011@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ابوالحسن بختیاری

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
قوام ملتفت

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: moltafet@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی حسینی

دکتری فلسفه - غرب
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: a.hoseini@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ابوذر رفیعی

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: aboozar_rafiei@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رضا التیامی نیا

دکتری جغرافیای سیاسی(ژئوپلیتیک)
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و عوم انسانی
شاهرخ موسویان

دکتری زبان و ادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: AKAVEEL@yahoo.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حسین قائمی اصل

دکتری زبان و ادبيات عربي
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09173415987
پست الکترونیک: ghaemiasl@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سید صمد بهشتی

دکتری جامعه شناسی، گرایش مسایل اجتماعی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: sbeheshty@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ابوالفضل علیشاهی

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: alishahi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>