> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی > گروه اقتصاد
سید عقیل حسینی

دکتري علوم اقتصادي
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09372748942
پست الکترونیک: aqil.hoseiny@gmail.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فیض الله جوزاریان

دکتری اقتصاد توسعه و شهري منطقه اي
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09177415295
پست الکترونیک: juzarian@yahoo.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی