> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی > گروه روانشناسی
فریبرز نیکدل

دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: fnikdel@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
قوام ملتفت

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: moltafet@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمدرضا فیروزی

دکتری علوم تربیتی-فلسفه تعلیم و تربیت
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و عوم انسانی
علی تقوائی نیا

دکتری روانشناسی تربیتی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ناصر نوشادی

دکتری برنامه ریزی درسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی