> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی > گروه معارف اسلامی
ابوالحسن بختیاری

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حاج آقا امرالله اندرزیان

کارشناسی ارشد (گرایش معارف اسلامی)
هیئت علمی
مربی
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: Andarzian@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
قباد محمدی شیخی

دکتری مدرسی معارف اسلامی- مبانی نظری اسلام
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: gms1349@gmail.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی