> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی > گروه علوم سیاسی
جاسب نیکفر

دکتری علوم سیاسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09171412403
پست الکترونیک: jnikfar@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی مختاری

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حمداله اکوانی

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: ak@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ابوذر رفیعی

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: aboozar_rafiei@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رضا التیامی نیا

دکتری جغرافیای سیاسی(ژئوپلیتیک)
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و عوم انسانی
علیرضا سمیعی

دکتري علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: asamiei@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمود اکبری

دکتری برنامه ريزی شهری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09139584332
پست الکترونیک: mahmoodakbari91@yahoo.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی باقری دولت آبادی

دکتری روابط بین الملل
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: abagheri@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ابوذر فتاحی زاده

دکترای روابط بین الملل
-
استادیار
تلفن تماس: -
پست الکترونیک: afattahizadeh@ut.ac.ir
آدرس: -