> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی > گروه علوم اجتماعی
آرمان حیدری

دکتری توسعه و تغییرات اجتماعی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: alheidari2011@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سید صمد بهشتی

دکتری جامعه شناسی، گرایش مسایل اجتماعی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: sbeheshty@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رامین مرادی

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: rmoradi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سیروس احمدی

دکتری جامعه شناسی توسعه و اقتصاد
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: sahmadi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اصغر میرفردی

دكتري جامعه شناسي - توسعه و تغییرات اجتماعی
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: a.mirfardi@gmail.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مریم مختاری

دکتری جامعه شناسی(بررسی مسائل اجتماعی)
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: mmokhtari@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی حیدری

دکتری علوم اجتماعی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: aheidari@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی