> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی > گروه الهیات
علی حسینی

دکتری فلسفه - غرب
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: a.hoseini@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حسین قائمی اصل

دکتری زبان و ادبيات عربي
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09173415987
پست الکترونیک: ghaemiasl@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ابوالفضل علیشاهی

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: alishahi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بی بی زینب حسینی

دکتری علوم قرآن و حدیث
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عبدالله بهمن پوری

دکتری تخصصی فقه مبانی و حقوق
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: bahmanpouri10@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علیرضا فاضلی

دكتري فلسفه - حكمت متعاليه
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
فاطمه قدرتی

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه تهران
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433242151
پست الکترونیک: f.ghodrati@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده علوم انسانی