> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی > گروه تاریخ
کشواد سیاهپور

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی رضائیان

دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: arezaeyan@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی