> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی > گروه زبان و ادبیات انگلیسی
محمد جعفر جباری

دکتري زبانشناسی همگانی
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 09171411227
پست الکترونیک: mjjabbari@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عبدالواحد ظریفی

دکتری TESL
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: vzarifi@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مژگان هوشمند

دکتری زبانشناسی همگانی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: hooshmandmozhgan@yahoo.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رضا رضوانی

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: rrezvani@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی کاظمی

دکتری ﺁموزش زبان انگلیسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: akazemi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ابوذر همتی

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی