> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی > گروه زبان و ادبیات فارسی
محمد علی جانی پور

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: janipour@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عبدالمجید محققی

دکتری زبان و ادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شاهرخ موسویان

دکتری زبان و ادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: AKAVEEL@yahoo.com
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد علی محمدی

دکتری زبان وادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: mmohammadi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد حسین نیکداراصل

دکتری
ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علیرضا شانظری

دکتري ادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: shanazari@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اطهر تجلّی اردکانی

دکتری زبان و ادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: atajali@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
قاسم سالاری

دکتری زبان و ادبيات فارسي
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
استادیار
تلفن تماس: 09173087424
پست الکترونیک: gsalari@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
یوسف نیکروز

دکتری زبان و ادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: Ynikrouz@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی اصغر غفوری

دكتري زبان وادبيات فارسي
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: a_ghafouri@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
[2 ]   صفحه بعدی >>