اعضای هیئت علمی

> اعضای هیئت علمی > دانشکده علوم پایه > گروه ریاضی
حسن ازادی

دکتری
عضو هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433223048
پست الکترونیک: azadi@yu.ac.ir
آدرس: -
محمد بازیار

دکتری
عضو هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433223048
پست الکترونیک: mbaziar@yu.ac.ir
آدرس: -
حمید رضایی

دکتری
عضو هیات علمی
دانشیار
تلفن تماس: 07433223048
پست الکترونیک: rezaei@yu.ac.ir
آدرس: -
سعید صفاییان

دکتری
عضو هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433223048
پست الکترونیک: safaeeyan@yu.ac.ir
آدرس: -
انوشیروان غفاری پور

دکتری
عضو هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433223048
پست الکترونیک: aghaffaripour@yu.ac.ir
آدرس: -
حمیدرضا گودرزی

دکتری
عضو هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433223048
پست الکترونیک: goudarzi@yu.ac.ir
آدرس: -
احسان ممتحن

دکتری
عضو هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433223048
پست الکترونیک: e-momtahan@yu.ac.ir
آدرس: -
اسکندر نراقی راد

دکتری
عضو هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433223048
پست الکترونیک: esnaraghirad@yu.ac.ir
آدرس: -
ارش اردلان

دکتری
مدیر گروه ریاضی
استادیار
تلفن تماس: 07433223048
پست الکترونیک: a.ardalan@yu.ac.ir
آدرس:
محمدتقی حیدری

دکتری
عضو هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433223048
پست الکترونیک: heydari@yu.ac.ir
آدرس: -
[2 3 ]   صفحه بعدی >>