اعضای شورای انتشارات

 

اعضاء شورای انتشارات

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

1

دکتر هجیر کریمی

معاون پژوهشی

2

دکتر جاسب نیک فر

رئیس کتابخانه و رئیس انتشارات

3

دکتر  بهروز واثقی

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

4

دکتر حمیدرضا بلوچی

عضو شورا، نماینده دانشکده کشاورزی

5

دکتر نادر ستوده

عضو شورا، نماینده دانشکده فنی و مهندسی

6

دکتر رضا رضوانی

عضو شورا، نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی

7

دکتر جعفر حسینی

عضو شورا، نماینده دانشکده علوم