جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری

 

1- فرم ارزشیابی فناوران برتر 

2- فرم جدول امتیازات انتخاب پژوهشگران برتر

3- ملاک امتیاز بندی پژوهشگر و فناور برتر