نام و نام خانوادگی: دکتر علی‌اکبر حیدری   

  تحصیلات: دکتری مهندسی عمران

 مرتبه علمی: استادیار

 تلفن داخلی -  تلفن مستقیم 074-33224685  فاکس 074-33224685

  پست الکترونیک :