مهمانسرای دانشگاه یاسوج

شرایط اسکان در مهمانسرای دانشگاه یاسوج

1- ساعت تحویل اتاق: 3 بعدازظهر

2- ساعت تسویه حساب و تخلیه اتاق حداکثر: 10 صبح

3- ارائه اصل فيش واريزي و کارت شناسائی معتبر از محل کار، شناسنامه خود وهمراهان در زمان اسکان به  مهمانسرا الزامی است.

4-  قبول مي نمايم چنانچه پس از واریز وجه و رزرو اتاق تا 48 ساعت قبل از تاریخ اسکان كتباً تقاضای انصراف نمایم 20% و كمتر از 48 ساعت  50% از کل وجوه واریزی کسر گردد. و درصورت عدم ارسال تقاضاي انصراف و عدم استفاده از امكانات در تاريخ مقرر كل وجه واريزي كسر گردد.

5- بر اساس ماده 20 مقررات فرهنگی ، اخلاقی خوابگاهها و مهمانسرا ، ظاهر شدن با پوششی که مغایر شئون اسلامی و عرف دانشگاه باشد در محیط و اماکن عمومی ممنوع است.علیهذا چنانچه اینجانب و میهمانانم در اجرای مفاد آئین نامه ، رعایت مقررات را ننماییم، ضمن  عدم پذیرش و اسکان مجدد ، مراتب جهت پیگیری به دانشگاه  محل کار اینجانب اعلام گردد.

6-متقاضی باید پس از ارسال فرم وقرار گرقتن مشخصات در لیست میهمانان نسبت به واریز وجه مورد نظر به شماره حساب ***********به نام وجوه دریافت وپرداخت خودگردان دانشگاه حداکثر تا 48 ساعت بعد اقدام واطلاعات فیش واریزی را در قسمت مربوطه وارد نماید  درغير اينصورت مسئولیتی به عهده مهمانسرا نمی باشد.         

7- پذيرش  همكاران  جهت استفاده از مهمانسرا  به صورت مجردي  امكان پذير نمي باشد.

لازم به ذکر است که:

  ((  فرم رزرو مهمانسرا دانشگاه   ))


مهمانسراي داراي اتاقهاي سه تخته ويک تخته مي باشد.