نام و نام خانوادگی: میلاد یوسفی

سمت: مدیر امور مالی

تحصیلات: کارشناسی زیست شناسی

شماره تماس:31001220